[20 / 4 / ?]

No.7958847 ViewReplyOriginalReport
https://www.youtube.com/watch?v=X6oUz1v17Uo
Thoughts on Star Trek toys?